Stad Gistel

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Stad Gistel | Uitnodiging tot indienen offerte - Inrichting toeristisch infokantoor Gistel. Design & Build. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Gistel
Postadres :  Heyvaertlaan 18, BE- 8470  Gistel
Contactpersoon:  Mevrouw Lieve Wydooghe
Tel:   +32 59270207
Fax:   +32 59270246
E-mail:   lieve.wydooghe@gistel.be
Internetadres(sen):   www.gistel.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Inrichting toeristisch infokantoor Gistel. Design & Build. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023/194
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sportstraat, 8470 Gistel
II.2.4. Beschrijving
Toelichting.   De inrichting van het nieuwe, gemeentelijk toeristisch infokantoor maakt deel uit van het project ‘herwaardering van het vrijetijdscentrum Zomerloos na de sloop van het gemeentelijk zwembad’.   Het bestuur heeft het architectenteam Verly – Vandecasteele, Brugse Baan 2, 8470 Gistel aangesteld als ontwerper van het totaalproject.   Het toeristisch infokantoor maakt deel uit van de nieuwbouw en is gesitueerd rechts van de inkomhal van het vrijetijdscentrum. Het ontworpen grondplan voor de gelijkvloerse verdieping en een visuele voorstelling van het nieuwe centrum zijn opgenomen als bijlage van het bestek.   De stad stelt een gespecialiseerde dienstverlener / aannemer aan om het gemeentelijk toeristisch infokantoor te realiseren via de techniek ‘Design & Build’.   Het project toeristisch infokantoor is door de provincie West-Vlaanderen gesubsidieerd binnen het programma toeristische impulsen van de provincie West-Vlaanderen ‘beleef West-Vlaanderen’ en dit binnen de categorie ‘optimalisatie gemeentelijk toeristisch onthaal’.     De sloopwerken voor het zwembad zijn uitgevoerd en de ruwbouwwerken voor het vrijetijdscentrum zijn gestart m.i.v. november 2022.   De inrichting van het toeristisch infokantoor zelf maakt deel uit van een afzonderlijke opdracht waarvoor de lastvoorwaarden opgenomen zijn in onderhavig lastenboek.   De opdracht wordt uitgeschreven als een design & build en omvat:   1. Opmaak van een ontwerpvisie   2. Opmaak van een voorontwerp   3. Opmaak van een definitief ontwerp met concrete uitvoeringsplannen   4. Opmaak concrete materiaallijst   5. Opmaak concrete uitvoeringsplanning   6. Nodige overlegmomenten in het kader van de opmaak van bovenstaande opdrachten   7. Uitvoering van de werken   8. Deelname aan werfvergaderingen     Timing:   Het bestuur wenst het nieuwe vrijetijdscentrum met het bijhorende toeristisch infokantoor in gebruik te nemen medio 2024.  
II.2.7. Looptijd
200   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De fiskaalrechtelijke en sociaalrechtelijke situatie van de inschrijver wordt nagezien door de opdrachtgever.
Eventuele minimumeisen:
1. De fiskaalrechtelijke en sociaalrechtelijke situatie van de inschrijver wordt nagezien door de opdrachtgever.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste opdrachten die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Vijf verschillende, relevante referenties.
Vereiste erkenning: niet van toepassing

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-20  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-10-18

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top