Overheidsopdracht

Stichting Van Openbare Nut Community Land Trust Brussels

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 18/12/2019

DETAIL

Stichting Van Openbare Nut Community Land Trust Brussels | Opdracht van diensten als projectauteur voor het ontwerp en de werfleiding voor "De constructie van 22 woningen op een terrein gelegen in de Tivolistraat 14 en de Andrée De Jonghstraat 1020 te Laken, meer bepaald in de duurzame wijk Tivoli GreenCity."
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stichting van Openbare Nut Community Land Trust Brussels
Postadres: Guldenvlieslaan, 72,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: YanniK Rihoux
Tel: +32 24868167
E-mail: yannik.rihoux@cltb.be
Internetadres(sen): www.cltb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361859

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht van diensten als projectauteur voor het ontwerp en de werfleiding voor “De constructie van 22 woningen op een terrein gelegen in de Tivolistraat 14 en de Andrée De Jonghstraat 1020 te Laken, meer bepaald in de duurzame wijk Tivoli GreenCity.” 
Referentienummer: CLTB-19004 Tivoli-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige opdracht als projectauteur. Zie bijzonder bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Tivolistraat 14 – 1020 Laken
II.2.4. Beschrijving
Zie bijzonder bestek Onderhavige opdracht als projectauteur omvat alle handelingen en prestaties noodzakelijk voor de verwezenlijking van het vastgoedproject, met uitzondering van de bouwwerken zelf. De opdracht bestaat uit:  Een volledige architectuuropdracht, met inbegrip van de stabiliteitsstudie, de speciale technieken (HVAC, elektriciteit (zwak- en sterkstroom), loodgieterij en sanitaire installaties) en geluidstechnieken;  Een coördinatieopdracht inzake veiligheid en gezondheid en het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, zowel tijdens de ontwikkelingsfase van het ontwerp van de constructie als tijdens de uitvoering ervan;  Een opdracht als EPB-adviseur;  Een studieopdracht betreffende het bepalen van het aandeel van de gemeenschappelijke delen horende bij elk privatief deel van een mede-eigendom van een bebouwd(e) eigendom(en), in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek;  Een opdracht betreffende de integratie van een participatief proces tijdens de ontwikkeling van het project in samenwerking met de kandidaten/toekomstige inwoners, gaande van het projectontwerp tot het toekomstig beheer en onderhoud van het goed en de voorziene technieken;   Een “commissionning” opdracht van 2 volwaardige jaren volgend op de datum van de eerste bewoning;  Een ondersteuningsopdracht voor de organisatie van het onderhoud en de reparaties;  Een ondersteunings- en adviesopdracht met het oog op het verkrijgen van de bouw- en/of renovatiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of van bijkomende gemeentepremies, “energiepremies” van Leefmilieu Brussel, de projectoproepen van het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest (vb. Be.exemplary), evenals andere voordelen verbonden aan de bouw of de aankoop van een goed. Deze ondersteunende opdracht omvat tevens specifieke maatregelen verbonden aan het specifiek statuut van de toekomstige kopers (bijvoorbeeld hun statuut van PBM). De projectauteur dient hiervoor navraag te doen omtrent de beschikbare premies en de respectieve modaliteiten van elke premie, hij vult de aanvraagformulieren in en levert de documenten die door de verschillende procedures vereist worden. 
II.2.7. Looptijd
100 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bijzonder bestek. De kandidaat dient een UEA in dat werd ingevuld conform onderstaande richtlijnen, evenals de naar gelang het geval eventueel noodzakelijke bijlagen. Het modelformulier is online beschikbaar via eUEA: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl. Dit formulier moet online ingevuld worden. Het moet vervolgens gedownload worden en langs elektronische weg verstuurd worden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijzonder bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijzonder bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-12 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van Brussel , BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-16

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top