Technische Diensten Ku Leuven

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Technische Diensten Ku Leuven | W5845 - Perceel 16Z - Bestek TD/75320
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16322081
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338100

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Marie Verlinden
Tel: +32 16322076
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338100

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W5845 – Perceel 16Z – Bestek TD/75320 
Referentienummer: KULeuven-W5845 – Perceel 16Z-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
W5845 – Restauratie en herinrichting studentenkamers in gebouw 175 01 – Pauscollege, Hogeschoolplein 3, 3000 Leuven
Perceel 16Z: Restauratie zolderuurwerk
Bestek TD/75320
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven
II.2.4. Beschrijving
Restauratie mechanisch uurwerk 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-02 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gratis online ter beschikking gesteld op www.kuleuven.be/overheidsopdrachten

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]