Overheidsopdracht

Tuc Rail Nv

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 15/01/2020

DETAIL

Tuc Rail Nv | HRXX200001 - Kwalificatiesysteem voor het werven van consultancy diensten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  ERKENNINGSREGELING – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TUC RAIL nv
Postadres: Fonsylaan 39,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: TUC RAIL N.V.
E-mail: staffing.procurement@tucrail.be
Internetadres(sen): www.tucrail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363340

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HRXX200001 – Kwalificatiesysteem voor het werven van consultancy diensten 
Referentienummer: TR-HRXX200001-F07_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Kwalificatiesysteem voor het werven van consultancy diensten (Engineering, ICT, Finance, HR, .) met behulp van resultaat- of middelenverbintenissen voor interne noden en/of noden van haar klanten op korte- en lange termijn voor opdrachten in zowel het binnenland als in het buitenland. Deze consultancy diensten worden onderverdeeld in 3 categorieën:  1. ICT diensten Het betreft het aanbieden van bijstand op het vlak van ICT door ofwel het leveren van gekwalificeerde personen ter ondersteuning van de diensten van TUC RAIL en/of haar klant ofwel het leveren van specifieke ICT deliverables volgens specifieke functionele eisen tegen bepaalde deadline.   2. Engineering diensten Het betreft het aanbieden van bijstand op het vlak van engineering door ofwel het leveren van gekwalificeerde personen ter ondersteuning van de diensten van TUC RAIL en/of haar klant ofwel het leveren van specifieke workpackages volgens specifieke functionele eisen tegen bepaalde deadline binnen het kader van één of meerdere spoorse projecten. De bijstand kan betrekking hebben op de volgende fases van een project: voorstudies, voorontwerp, ontwerp, aanbesteding, werftoezicht en certificatie.  De bijstand kan gevraagd worden in één of meerdere van de volgende engineeringsubcategorieën:  2.1 project management 2.2 burgerlijke bouwkunde 2.3 sporen en tracé 2.4 bovenleiding en elektrische voedingssystemen 2.5 seininrichting en telecommunicatie.   3. Corporate Support diensten Het betreft het aanbieden van bijstand op het vlak van algemene bedrijfsondersteunende diensten zoals HR, finance, facilities, procurement, sales, QHSE, . door ofwel het leveren van gekwalificeerde personen ter ondersteuning van de diensten van TUC RAIL en/of haar klant ofwel het leveren van specifieke deliverables volgens specifieke functionele eisen tegen bepaalde deadline.  Iedere kandidaat kan zich kwalificeren voor één of meerdere categorieën. In zijn aanvraag tot deelneming dient de kandidaat duidelijk aan te geven voor welk categorie(ën) de kwalificatie wordt aangevraagd.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Eventuele vragen moeten ingediend worden via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het kopersprofiel.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, BE-1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 33 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top