Overheidsopdracht

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 16/03/2020

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | DOM-260-19-005-ZO Ontwerp Industriegebied Zaventem Zuid - fase 1
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Patrick Rombaut
Tel: +32 92425733
E-mail: patrick.rombaut@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370196

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DOM-260-19-005-ZO Ontwerp Industriegebied Zaventem Zuid – fase 1 
Referentienummer: TMVW-DOM-260-19-005-ZO-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90430000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen van een studie voor de wegenis- en rioleringsvernieuwingswerken van het Industriegebied Zaventem Zuid – fase 1 (deelgebied tussen Leuvensesteenweg en Weiveldlaan (Mercuriusstraat, Hoge Wei, Brixtonlaan, Weihoek, Hermeslaan) op het grondgebied van de gemeente Zaventem (Nossegem).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Affligem
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen van een studie voor de wegenis- en rioleringsvernieuwingswerken van het Industriegebied Zaventem Zuid – fase 1 (deelgebied tussen Leuvensesteenweg en Weiveldlaan (Mercuriusstraat, Hoge Wei, Brixtonlaan, Weihoek, Hermeslaan) op het grondgebied van de gemeente Zaventem (Nossegem). 
II.2.7. Looptijd
270 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-23 10:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-21

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-17

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top