Universiteit Gent

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 28/05/2023

DETAIL

Universiteit Gent | ELEKTRONISCH LABORATORIUM NOTEBOOK
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE- 9000  Gent
Tel:   +32 92643219
E-mail:   stephen.moerdyk@ugent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483855

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ELEKTRONISCH LABORATORIUM NOTEBOOK  
Referentienummer:   Universiteit Gent-23MMO003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN EEN ELEKTRONISCH LABORATORIUM NOTEBOOK (ELN) TER ONDERSTEUNING VAN ACADEMISCH ONDERZOEK EN EDUCATIEVE DOELEINDEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN GENT (UGENT)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Zie bestek  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-26  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-26