Universiteit Gent

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Universiteit Gent | LEVERINGEN EN NSTALLATIE VAN SINGLE-PLANE CARDIOVASCULAIR BEELDVORMINGSTOESTEL MET ADDITIONEEL OPERATIELAMP
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE- 9000  Gent
Tel:   +32 92643219
E-mail:   stephen.moerdyk@ugent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484238

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVERINGEN EN NSTALLATIE VAN SINGLE-PLANE CARDIOVASCULAIR BEELDVORMINGSTOESTEL MET ADDITIONEEL OPERATIELAMP  
Referentienummer:   Universiteit Gent-23VOM006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-22  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31