Uz Leuven

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/09/2022

DETAIL

Uz Leuven | Aankoop, implementatie en onderhoud software voor weefsel databank van UZ Leuven
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  UZ Leuven
Postadres :  Herestraat 49, 3000 Leuven, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Cel overheidsopdrachten
E-mail:   lpaf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):   www.uzleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458940

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop, implementatie en onderhoud software voor weefsel databank van UZ Leuven  
Referentienummer:   UZ Leuven-P7435-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Een nieuwe centrale opslagfaciliteit aan de KU-UZ Leuven is in gebruik (vriezers -20/80 °C en kamertemperatuur) of wordt voltooid (cryotheek). Een efficiënte en effectieve faciliteit vereist een goed voorraadbeheer van de stalen. Er bestaan softwaresystemen ter ondersteuning van de inventaris (INV) (Engels: Inventory).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Een nieuwe centrale opslagfaciliteit aan de KU-UZ Leuven is in gebruik (vriezers -20/80 °C en kamertemperatuur) of wordt voltooid (cryotheek). Een efficiënte en effectieve faciliteit vereist een goed voorraadbeheer van de stalen. Er bestaan softwaresystemen ter ondersteuning van de inventaris (INV) (Engels: Inventory).  
II.2.7. Looptijd
84   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdrachtgever kan eenzijdig een einde stellen aan het lopende contract door uiterlijk twee maanden voor de jaarlijkse vervaldag een aangetekend schrijven te richten aan de leverancier. Bij tussentijdse beëindiging van het contract volgens de hogervermelde procedure, kan geen van beide partijen aanspraak maken op enige schadevergoeding, van welke aard ook.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-24  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten :- klik op de link in deze publicatie binnen afdeling (I.3)OF- stuur een mail naar : paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]