Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap | Voucherconcessies voor intensieve bemiddeling en begeleiding
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25061781
Fax:   +32 25061720
E-mail:   patrick.maes@vdab.be
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458615

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Voucherconcessies voor intensieve bemiddeling en begeleiding  
Referentienummer:   VDAB-2022/500169-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85312300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aankondiging betreft een infosessie een infosessie over de resultaten van een experiment in de provincie Antwerpen en een marktconsultatie.
Details aangaande de infosessie en consultatie vindt u in de bijgevoegde documenten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Voucherconcessie voor intensieve bemiddeling en begeleiding naar werk  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]