Vlaamse Hogescholenraad

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Vlaamse Hogescholenraad | Raamovereenkomst: Digital Transformation Officer: inhouse ICT business architect consultancy en project management diensten ter voorbereiding van een Digitaal Open Science Platform
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Hogescholenraad
Postadres: Ravensteingalerij 27 bus 3,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Myriam Slock
Tel: +32 22114195
E-mail: MYRIAM.SLOCK@VLHORA.BE
Internetadres(sen): www.vlhora.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338322

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst: Digital Transformation Officer: inhouse ICT business architect consultancy en project management diensten ter voorbereiding van een Digitaal Open Science Platform 
Referentienummer: VLHORA-V1-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De hogescholen en VLHORA creëren een digitaal transformatieproces. Om dit in goede banen te leiden is er nood aan één unieke ICT-consultant opererend als inhouse “Digital Transformation Officer” met een 2-voudige opdracht ten behoeve van de voorbereiding van een te ontwikkelen Digitaal Open Science Platform (zie ook verder gunningscriteria I.11 en profielbeschrijving in punt III.1.1. van dit bestek):
ten eerste het identificeren als ICT Enterprise architect van functionele en technische behoeften, het opzetten van de nodige architectuur voor het DOSP met de onderliggende bouwstenen en systematiek voor het geheel.
ten tweede het begeleiden als ICT project manager van het digitaal transformatieproces aan de zijde van “opdrachtgever/bouwmeester” VLHORA en haar hogescholen en opvolgen/controleren van de technische uitvoering van het DOSP door een aan te zoeken andere externe ICT-leverancier.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
De hogescholen en VLHORA creëren een digitaal transformatieproces. Om dit in goede banen te leiden is er nood aan één unieke ICT-consultant opererend als inhouse “Digital Transformation Officer” met een 2-voudige opdracht ten behoeve van de voorbereiding van een te ontwikkelen Digitaal Open Science Platform  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-24
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-06-23
Verlenging mogelijk: JA
mogelijke uitbreidingen 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-06 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandse rechtbank van eerste Aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nederlandse rechtbank van eerste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]