Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep)

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep) | Raamovereenkomst voor het reinigen van korrelreactoren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres :  Vooruitgangstraat 189, BE- 1030  Brussel
E-mail:   aankoop@dewatergroep.be
Internetadres(sen):   www.dewatergroep.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454228

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het reinigen van korrelreactoren  
Referentienummer:   VMW-20220069-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90913000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het reinigen van korrelreactoren. De korrelreactoren zullen dienen te worden gereinigd met water onder hoge druk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoudswerken en groenbeheer van de terreinen gelegen op diverse locaties op grondgebied van de Watergroep.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met één deelnemer voor de periode van 1 jaar met de   mogelijkheid tot 7 maal verlenging van telkens 1 jaar (1+1+1+1+1+1+1+1).  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie selectienota

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-16  09:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01