Vzw Oscar Romerocollege

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 12/05/2022

DETAIL

Vzw Oscar Romerocollege | Bouwen van een schoolgebouw met secretariaat, directielokaal en omgevingsaanleg
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Oscar Romerocollege
Postadres :  Kerkstraat 60, BE- 9200  Dendermonde
Tel:   +32 52258878
E-mail:   nele.ernalsteen@romerocollege.be
Internetadres(sen):   http://romerocollege.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446287

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een schoolgebouw met secretariaat, directielokaal en omgevingsaanleg  
Referentienummer:   vzw ORC-1096_Baasrode_Visitatie-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een schoolgebouw met secretariaat, directielokaal en omgevingsaanleg in Baasrode
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een schoolgebouw  
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-06-17  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1e aanleg
Justitieplein 1,  BE- 9200  Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank 1e aanleg
Justitieplein 1,  BE- 9200  Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank 1e aanleg
Justitieplein 1,  BE- 9200  Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-13

Scroll to Top