Vzw Parochiaal Schoolcomité H. Kruis Stekene

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 01/03/2018

DETAIL

Vzw Parochiaal Schoolcomité H. Kruis Stekene | Vernieuwen speelplaats
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Parochiaal Schoolcomité H. Kruis Stekene
Postadres :  Bormte 126 , BE – 9190   Stekene
Contactpersoon:   Wim De Bruyn
E-mail:   directie@bstuimelaar.be
Internetadres(sen):   http://www.vbstuimelaar.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301533

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  De Vloed Architects bvba – Part of Detoo
Postadres :  Laarnebaan 106a ,BE -9070   Heusden-Destelbergen
Tel:   +32 92521122
E-mail:   info@devloed.be
Internetadres(sen):   http://www.devloed.be/nl   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301533

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen speelplaats  
Referentienummer:   DVA-18.35.02.15-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwen speelplaats
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vrije Basisschool “Tuimelaar”, Pannenhuisstraat 7, 9190 Stekene
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen speelplaats  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
Registratie-attest ; RSZ-attest en fiscaal attest toevoegen
Uittreksel uit strafregister en attest niet-faling toevoegen
Zie ook artikel 35 en 36 KB plaatsing in de administratieve bepalingen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning : Klasse: 2 – categorie C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-28   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-11-23

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het dossier is gratis digitaal verkrijgbaar via het e-procurement platform . Indien u een papieren versie wenst te ontvangen kan dit na telefonische aanvraag op het nr.09/252.11.22 bij De Vloed Architects bvba – Part of Detoo, Laarnebaan 106a, 9070 Heusden-Destelbergen, alle werkdagen tussen 09.00 u en 16.00 u of via mail op volgend e-mail adres : info@devloed.be . De betaling kan gebeuren op rekening nummer KBC IBAN BE44 4483 6143 6145 – BIC KREDBEBBPrijs voor deze papieren versie :- Plannen in hard copy : 15 ?- Documenten in hard copy : 50 ?

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg
Justitieplein 1 ,  BE – 9200   Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg
Justitieplein 1 ,  BE – 9200   Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg
Justitieplein 1 ,  BE – 9200   Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]