Vzw R. Steinerscholen Kempen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Vzw R. Steinerscholen Kempen | Herinrichting van de speelplaats - BOUWEN VAN HOUTEN LUIFELS
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw R. Steinerscholen Kempen
Postadres: Mallekotstraat 43 ,BE-2500 Lier
Contactpersoon: YO Wouters
Tel: +32 034918010
E-mail: directie@steinerschoolkempen.be
Internetadres(sen): www.steinerschoollier.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338621

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Catherine De Bie Architecten bvba
Postadres: K. Albertstraat 48.1,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Catherine De Bie
Tel: +32 15273353
E-mail: cdb@cdbArchitecten.be
Internetadres(sen): https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-bie-catherine/5191/ http://https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-bie-catherine/5191/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting van de speelplaats – BOUWEN VAN HOUTEN LUIFELS  
Referentienummer: APeX-CDB002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
BOUWEN VAN HOUTEN LUIFELS
omvat volgende artikels welke samen worden aanbesteed : art 1. Voorbereidende werken & Einde werken, complementair aan deel 1. Administratieve vwn), art 2. Houten luifels, art E. Leemten (complementair aan deel 1. Administratieve vwn)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Mallekotstraat 43 te 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
Herinrichting van de speelplaats. P2. BOUWEN VAN HOUTEN LUIFELS 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-30 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen – afdeling Mechelen
Keizerstraat, 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]