Overheidsopdracht

Vzw Sint-lodewijk

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 15/02/2020

DETAIL

Vzw Sint-lodewijk | Bouwen en verbouwen van het schoolgebouw inclusief sloping en omgevingsaanleg
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Sint-Lodewijk
Postadres: Kwatrechtsteenweg 168,BE-9230 Wetteren
Contactpersoon: Marc Nachtergaele
Tel: +32 92725308
E-mail: marc.nachtergaele@sintlodewijk.be
Internetadres(sen): https://www.sintlodewijk.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366848

I.3. Communicatie

Officiële benaming: De Vloed Architects bvba – Part of Detoo
Postadres: Laarnebaan 106a,BE-9070 Heusden-Destelbergen
Contactpersoon: Joris Delesie
Tel: +32 92521122
E-mail: info@devloed.be
Internetadres(sen): http://www.devloed.be/nl https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366848

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen en verbouwen van het schoolgebouw inclusief sloping en omgevingsaanleg 
Referentienummer: DVA-01.04.55.09-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in 2 delen:
– de renovatie en/of sloping met nieuwbouw van de gebouwen aan de straatzijde
– de renovatie en/of sloping met nieuwbouw van de vleugels richting de Schelde
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren
II.2.4. Beschrijving
Bouwen en verbouwen van het schoolgebouw inclusief sloping en omgevingsaanleg 
II.2.7. Looptijd
850 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
Zie selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Zie selectieleidraad

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-25 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top