Woonveer Klein-brabant Cvba

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Woonveer Klein-brabant Cvba | Aanstellen ontwerpteam voor de renovatie van woningen jaren '70: badkamers, keukens, elektriciteit en ventilatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Woonveer Klein-Brabant cvba
Postadres :  Palingstraat 48_101, BE- 2870  Puurs
Contactpersoon:  Eva Van den Bergh
Tel:   +32 37400020
E-mail:   projecten@woonveer.be
Internetadres(sen):   http://www.woonveer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453875

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanstellen ontwerpteam voor de renovatie van woningen jaren ’70: badkamers, keukens, elektriciteit en ventilatie  
Referentienummer:   Eigen Woning cvba-2020.16 renovatie woningen ’70-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
aanstellen ontwerpteam voor de renovatie van woningen jaren ’70 te Puurs-Sint-Amands en Bornem: badkamers, keukens, elektriciteit en ventilatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse adressen te Puurs-Sint-Amands en Bornem
II.2.4. Beschrijving
aanstellen ontwerpteam voor de renovatie van woningen jaren ’70: badkamers, keukens, elektriciteit en ventilatie  
II.2.7. Looptijd
72   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-20  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen
Voochtstraat 7,  BE- 2800  Mechelen
Tel:   +32 15288358

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen
Voochtstraat 7,  BE- 2800  Mechelen
Tel:   +32 15288358

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen
Voochtstraat 7,  BE- 2800  Mechelen
Tel:   +32 15288358

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top