Zorg Leuven, Welzijnsvereniging

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Zorg Leuven, Welzijnsvereniging | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren van incontinentiemateriaal inclusief ondersteuning van het continentiebeleid
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Postadres :  Andreas Vesaliusstraat 47/0001, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  De heer Kjel Van Rossem
Tel:   +32 16248222
Fax:   +32 16248349
E-mail:   kjel.van.rossem@zorgleuven.be
Internetadres(sen):   www.zorgleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Centrale Aankoopdienst – Zorg Leuven
Postadres :  Geldenaaksebaan 430, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  De heer Kjel Van Rossem
Tel:   +32 16248222
E-mail:   kjel.van.rossem@zorgleuven.be
Internetadres(sen):   www.zorgleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Leveren van incontinentiemateriaal inclusief ondersteuning van het continentiebeleid  
Referentienummer:   ZL-FCD-2022-222
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33141621
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Groot Leuven, Vilvoorde, Aarschot
II.2.4. Beschrijving
Voorwerp van deze leveringen: Leveren van incontinentiemateriaal inclusief ondersteuning van het continentiebeleid.   Deze opdracht neemt de vorm aan van een raamovereenkomst, in de zin van art. 2, 35° van de Wet Overheidsopdrachten. Ze beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer. De opdracht wordt aanzien als een bestelopdracht.   Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin art. 2, 20° van de Wet Overheidsopdrachten.   Leveringsplaats: Groot Leuven, Vilvoorde, Aarschot  
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Bij het onderdeel “algemene jaaromzet”: van elk van de laatste drie jaren of boekjaren de globale omzet;De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming zijn gecertificeerde jaarrekeningen (resultatenrekening met balans) van de voorbije drie jaren of boekjaren. Uit de jaarrekeningen moet de totale omzet, het eigen vermogen en het vreemd vermogen blijken.2. Bij het onderdeel “financiële ratio’s”: de solvabiliteit, en de berekening van de solvabiliteit, zijnde het eigen vermogen, gedeeld door het totaal van eigen en vreemd vermogen.De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming zijn gecertificeerde jaarrekeningen (resultatenrekening met balans) van de voorbije drie jaren of boekjaren. Uit de jaarrekeningen moet de totale omzet, het eigen vermogen en het vreemd vermogen blijken
Eventuele minimumeisen:
1. De totale omzet op jaarbasis moet gemiddeld over de drie laatste beschikbare boekjaren minstens EUR 1.500.000,00 bedragen.
2. De kandidaat beschikt over voldoende solvabiliteit, zijnde minimaal een gemiddelde solvabiliteit van 18 % berekend op basis van de laatste 3 boekjaren. De solvabiliteit wordt berekend als zijnde het eigen vermogen, gedeeld door het totaal van eigen en vreemd vermogen. Voor een combinatie van ondernemers wordt dit bepaald als de som van de eigen vermogens van de kandidaten gedeeld door de som van de totalen van vreemd vermogen en eigen vermogen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Ervaring en know-how van de kandidaatDe inschrijver toont aan de hand van een referentielijst aan dat hij ervaring heeft met raamovereenkomsten of opdrachten die gelijkaardig zijn naar omvang en inhoud, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen.De inschrijver vermeldt het volgende:- de datum van uitvoering;- het bedrag;- de publiek of privaatrechterlijke instantie waarvoor zij bestemd waren;- de contactgegevens van de contactpersonen van de opdrachtgevers;- de rol die de inschrijver heeft gespeeld op vlak van ondersteuning van het continentiebeleid. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers te contacteren en indien nodig verduidelijking te vragen over de aangeleverde attesten en hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling.2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.3. Een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.4. De vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.De kandidaat verstrekt de gedetailleerde beschrijving van de maatregelen die hij kan en zal nemen controles, …) om te waarborgen dat voor de producten en processen die zich gedeeltelijk of in hun geheel buiten de Europese unie afspelen (oogsten of winnen van grondstoffen, de verschillende componenten van het productieproces….) dat de IAO conventies opgesomd in bijlage 2 aan de wet overheidsopdrachten zullen worden nageleefd. Indien de volledige levenscyclus van de producten en processen wordt uitgevoerd binnen de Europese Unie verklaart de kandidaat dat in zijn ATD en wordt hij geacht te voldoen aan dit criterium.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens drie referenties waarvan één overheidsopdracht of raamovereenkomst voor een instelling uit de zorgsector met minimum 200 bedden tijdens de laatste drie jaren waarin beide componenten (leveringen en ondersteuning van het (in)continentiebeleid) zijn vertegenwoordigd.
– Raamovereenkomsten dienen in de voorbije vijf jaar minstens twee jaren in uitvoering te zijn of te zijn geweest, verlengingen inbegrepen.
– Overheidsopdrachten moeten een duur hebben van minstens twee jaar, verlengingen inbegrepen, in de voorbije vijf jaar.
2. Uit de beschrijving blijkt dat de kandidaat een actief kwaliteitsbewakingssysteem operationeel heeft dat rekening houdt met de bijzondere aard van de producten (zijnde deze voortkomend uit verzorgingsinstellingen).
3. Uit de beschrijving blijkt dat de kandidaat een actief milieubeheersysteem operationeel heeft dat rekening houdt met de bijzondere aard van de producten (zijnde deze voortkomend uit verzorgingsinstellingen).
4. De systemen dienen robuust, geloofwaardig en effectief te zijn.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]