Aankoopcentrale Groep Cm-mc Vzw

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Aankoopcentrale Groep Cm-mc Vzw | AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANKOOP VAN SECURITY & PRIVACY CONSULTANCY
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aankoopcentrale Groep CM-MC vzw
Postadres :  Haachtsesteenweg 579, BE- 1031  Schaerbeek
Contactpersoon:  Dienst aankoop
Tel:   +32 22462646
E-mail:   Michael.Forton@mc.be
Internetadres(sen):   http://www.mc.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://www.mc.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANKOOP VAN SECURITY & PRIVACY CONSULTANCY  
Referentienummer:   CAMCCM-2021_064-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De raamovereenkomst is een raamovereenkomst van diensten die als voorwerp heeft de aankoop van security & privacy consultancy met verschillende ervaringsniveaus:
• Juniors (min. 1 jaar werkervaring binnen het domein van informatieveiligheid en privacy);
• Mediors (min. 3 jaar werkervaring binnen het domein van informatieveiligheid en privacy);
• Seniors (min. 5 jaar werkervaring binnen het domein van informatieveiligheid en privacy).
• Expert (min. 10 jaar werkervaring binnen het domein van informatieveiligheid en privacy).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-05-04
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-05-04
Plaatselijke tijd:   10:00

Scroll to Top