Administratieve Dienst Met Boekhoudkundige Autonomie Belast Met Het Beheer Van De Identiteitskaarten

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Administratieve Dienst Met Boekhoudkundige Autonomie Belast Met Het Beheer Van De Identiteitskaarten | OPENBARE PROCEDURE VOOR HET VERVANGEN VAN DE CENTRALE IT-INFRASTRUCTUUR VAN DE PRODUCTIE- EN BACK-UPVESTIGINGEN VAN HET RIJKSREGISTER.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  ADMINISTRATIEVE DIENST MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST MET HET BEHEER VAN DE IDENTITEITSKAARTEN EN HET RIJKSREGISTER (ADBA EID)
Postadres :  Koloniënstraat 11 , BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 5182038
E-mail:   raoufou.abou@rrn.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.verkiezingen.fgov.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447579

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPENBARE PROCEDURE VOOR HET VERVANGEN VAN DE CENTRALE IT-INFRASTRUCTUUR VAN DE PRODUCTIE- EN BACK-UPVESTIGINGEN VAN HET RIJKSREGISTER.  
Referentienummer:   SEGS EID-RRN4/2021-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft de vernieuwing van de IT-infrastructuur van de productie- en back-upvestiging om de taken en diensten aangeboden door het Rijksregister te bestendigen en verder te ontwikkelen. Deze opdracht omvat de verhuur van hardware en de bijbehorende software alsook diverse diensten. Sommige software zal echter moeten worden aangekocht in plaats van gehuurd en voor sommige software zal een licentie en/of bepaalde onderhoudscontracten vereist zijn. Dit aspect moet in de offerte worden vermeld.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-07-15
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-29
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-07-15
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-29
Plaatselijke tijd:   10:00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]