Ag Vespa

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Ag Vespa | Hanzestedenplaats 1 te Antwerpen. MAS, 4de verdieping. Tentoonstellingsuitvoering: Realisatie van de tentoonstelling ‘Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog’.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG VESPA
Postadres :  Paradeplein 25, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  Hans Goossens
Tel:   +32 34328231
E-mail:   Hans.Goossens@antwerpen.be
Internetadres(sen):   www.agvespa.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456165

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hanzestedenplaats 1 te Antwerpen. MAS, 4de verdieping. Tentoonstellingsuitvoering: Realisatie van de tentoonstelling ‘Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog’.  
Referentienummer:   AG VESPA-P0979880-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39154000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het aanleveren van de realisatie van het scenografisch ontwerp van Ruimtevaarders voor de tentoonstelling ‘Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog’.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit erratum is gepubliceerd naar aanleiding van enkele vragen. Om deze vragen te beantwoorden werd een ‘vraag-en-antwoord’ document opgesteld.
Bijkomend werd een aangepaste gedetailleerde meetstaat voor verlichting toegevoegd met de naam ‘B05_lichtspecificaties_V02’. Dit vervangt het document ‘B05_lichtspecificaties’ in de map ‘V_BIJLAGEN’.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]