Agentschap Facilitair Bedrijf

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2022/HFB/OP/101330 - Onderhoudsschilderwerken voor het buitenschrijnwerk van het gebouwdeel Beel van deSingel te Antwerpen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455194  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455194

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/HFB/OP/101330 – Onderhoudsschilderwerken voor het buitenschrijnwerk van het gebouwdeel Beel van deSingel te Antwerpen.  
Referentienummer:   HFB-2022/HFB/OP/101330-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45442100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit de onderhoudsschilderwerken voor het buitenschrijnwerk van de geschilderde geveldelen van het gebouwdeel Beel: de raamkaders moeten grijs geschilderd worden, de gevelbekleding wit. Daarnaast dienen een aantal glasplaten vervangen te worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuw bestand opgeladen: “101330_doc_REC4”.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]