Agentschap Voor Natuur En Bos

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Agentschap Voor Natuur En Bos | Proefproject beheer van everzwijnen in bewoonde gebieden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Havenlaan 88 bus 75, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Joris Sangers
Tel:   +32 477895984
E-mail:   joris.sangers@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454687

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Proefproject beheer van everzwijnen in bewoonde gebieden  
Referentienummer:   ANB-AB-2022-155-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbesteder is op zoek naar een opdrachtnemer, desgevallend met een klein multidisciplinair team in onderaanneming. Voor verdere informatie aangaande de taakinvulling: zie technische bepalingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestekdocument wordt als bijlage toegevoegd.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]