Overheidsopdracht

Algemene Directie Crisiscentrum

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 29/03/2020

DETAIL

Algemene Directie Crisiscentrum | Lastenboek voor het verwijderen, afvoeren en recycleren van elektronische sirenes op daken en gevels
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemene Directie Crisiscentrum
Postadres: Hertogstraat 53,BE-1000 BRUSSEL
Contactpersoon: Marc Lobbens
Tel: +32 25002040
E-mail: marc.lobbens@ibz.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.crisis.ibz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370903

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lastenboek voor het verwijderen, afvoeren en recycleren van elektronische sirenes op daken en gevels 
Referentienummer: ADCC-NCCN_ALARM_ELSI_REM R_F-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223100IA26
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft het verwijderen, afvoeren en recycleren van een 350- tal elektronische sirenes.
Om de bevolking tijdig te kunnen waarschuwen ( alarmeren ) tegen eventuele nucleaire, biologische, radiologische en/of chemische gevaren, heeft de dienst ” alarmering”, behorend tot het Nationaal Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken – destijds een alarmeringsnet opgericht.
Dit sirenenetwerk werd eind 2018 definitief buiten dienst gesteld (einde levenscyclus). De meeste sirenes dienen dan ook verwijderd te worden.
Daarvoor is er nood aan een externe partner die beschikt over de nodige know how, ervaring, medewerkers en werktuigen (zoals hoogwerkers, hijswerktuigen of een combinatie van beide, al of niet met PLS (Power Lift System), manbak, laadbak, enz.) voor de verwijdering, afvoer en recyclage van de opgestelde elektronische sirenes, plus de eventuele herstelwerken ( dak, gevel, muren.) inherent aan de verwijdering van deze installaties.
De elektronische sirene bestaat uit verschillende, aan elkaar gemonteerde, elementen, hoofdzakelijk in RVS en Zamac.
Er bestaan verschillende types van installaties van deze sirenes:
– neergezet op een plat dak
– gemonteerd op een gevel
– op een zadeldak, met doorstekende buis.
Grosso modo bestaan de te uit te voerenwerken door de opdrachtnemer uit:
– Het verwijderen van de sirenes van de gebouwen/ infrastructuur
– Het herstellen van eventuele schade inherent aan de verwijdering van de installatie ( dakpannen, boorgaten.).
– Het afvoeren van de afgebroken sirenes
– Het recycleren van de afgebroken materialen
Deze opdracht werd gesplitst in drie percelen, geografisch ingedeeld op basis van de provinciegrenzen:
– Perceel 1 : omvat de installaties die zijn opgesteld in de provincies:
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Antwerpen
– Perceel 2 : omvat de installaties die zijn opgesteld in de provincies:
Henegouwen, Namen
– Perceel 3 : omvat de installaties die zijn opgesteld in de provincies:
Waals-Brabant, Limburg, Luik, Luxemburg en Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-30

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zie bijgevoegd bestek

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top