Overheidsopdracht

Algemene Directie Van De Civiele Veiligheid

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/03/2020

DETAIL

Algemene Directie Van De Civiele Veiligheid | Levering en onderhoud van gasdichte chemische beschermingskledij voor diverse openbare diensten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Postadres: Leuvenseweg 1,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25002634
Fax: +32 25002361
E-mail: MAT@ibz.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363591

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering en onderhoud van gasdichte chemische beschermingskledij voor diverse openbare diensten 
Referentienummer: IBZ-CV-MAT22-402-19-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De gasdichte chemische beschermende kleding, die het voorwerp is van deze markt, is bestemd voor de hulpverleningszones, Civiele Bescherming en ondersteunende diensten voor het bewaren van de openbare orde in het kader van de bestrijding van chemische incidenten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 14:00

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top