Antwerpen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Antwerpen | Raamovereenkomst voor het leveren van bereide soep op locatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Micha Caerts
Tel:   +32 33382363
E-mail:   micha.caerts@antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://www.antwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474126

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van bereide soep op locatie  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2022_02485-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15891400
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van bereide soep conform de technische bepalingen van hoofdstuk V van dit bestek.
De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:
• PERCEEL 1 – Het leveren van warme bereide soep op locatie
• PERCEEL 2 – Het leveren van bereide soep op locatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-03-27
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-12
Plaatselijke tijd:   09:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-03-27
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-12
Plaatselijke tijd:   09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen wordt uitgesteld tot 12/04/2023 om 09u00.

Scroll to Top