Overheidsopdracht

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/05/2020

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | Project 21.971/2 - Herk De Stad, pompstation, spoelsysteem & middenspanningscabine Vroentestraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Katrijn De Troeyer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373879

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 21.971/2 – Herk De Stad, pompstation, spoelsysteem & middenspanningscabine Vroentestraat 
Referentienummer: AQFINFRA-21971lot2-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 21.971/2 – Herk De Stad, pompstation, spoelsysteem & middenspanningscabine Vroentestraat
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation, spoelsysteem, HS cabine en hervoeden van de LS kast van een bestaand PS.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
– leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
– leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een spoelsysteem.
– leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een HS cabine met LS compartiment
– hervoeden van de LS kast van een bestaand PS.
– op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-29
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-12
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-29
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-12
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
– Openingszitting wordt uitgesteld naar 12/06/20 om 10u30.
– Nieuwe meetstaat beschikbaar.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top