Az Damiaan Oostende

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/06/2022

DETAIL

Az Damiaan Oostende | Uitbreidingswerken AZ Damiaan Oostende
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Damiaan Oostende
Postadres :  Gouwelozestraat 100, BE- 8400  Oostende
Contactpersoon:  de heer Mathias Plovie
Tel:   +32 59416640
E-mail:   mplovie1@azdamiaan.be
Internetadres(sen):   www.azdamiaan.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=448877

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
uitbreidingswerken AZ Damiaan Oostende  
Referentienummer:   AZD-B0615_UHF_fase1a_P2-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45215100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
nieuwbouw huisartsenwachtpost + onderkeldering
perceel 2: afwerking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D4, D10, D11
Te lezen:
Klasse: 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
III.1.3) Erkenning: D klasse 4

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]