Bosa-dg Rekrutering En Ontwikkeling

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Bosa-dg Rekrutering En Ontwikkeling | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via de free market open piste voor een studieopdracht naar duurzame mobiliteit binnen de federale overheid voor rekening van de FOD BOSA.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  BOSA-DG Rekrutering en Ontwikkeling
Postadres :  Simon Bolívarlaan 30 bus 1, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Björn Maras
Tel:   +32 27407651
E-mail:   Bjorn.maras@bosa.fgov.be
Internetadres(sen):   https://bosa.belgium.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457944

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via de free market open piste voor een studieopdracht naar duurzame mobiliteit binnen de federale overheid voor rekening van de FOD BOSA.  
Referentienummer:   BOSA-DGRO -2022 R&O 054-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige studieopdracht heeft alles te maken met de ambitie van de regering voor de transitie naar een duurzamere samenleving en ze wil zelf vooroplopen, met haar overheidsdiensten en instellingen. Gelet op de omvang van het overheidsapparaat en het aantal personeelsleden, is een reële, directe impact merkbaar wanneer meer duurzame keuzes worden gemaakt. Tegelijk etaleert de overheid daarmee haar voorbeeldfunctie en kan ze een proeftuin bieden voor nieuwe ideeën of potentiële maatregelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vraag en antwoord van forum

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]