Brandweerzone Vlaams-brabant West

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Brandweerzone Vlaams-brabant West | STUDIEOPDRACHT: NIEUWBOUW BRANDWEERPOST LONDERZEEL
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brandweerzone Vlaams-Brabant West
Postadres :  Laan 1 57, BE- 1770  Liedekerke
Contactpersoon:  Koen Roesems
Tel:   +32 24514954
Fax:   +32 25322417
E-mail:   koen.roesems@zvbw.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsbrabantwest.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STUDIEOPDRACHT: NIEUWBOUW BRANDWEERPOST LONDERZEEL  
Referentienummer:   10589
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Technische en beroepsbekwaamheid van de kandidaat (selectieciteria 2: (4) UEA,deel IV,C: technische bekwaamheid – MINIMUMVEREISTEN
In plaats van:
MINIMUMVEREISTEN:. De referentie(s) omvat(ten) ten minste:. – een referentie met betrekking tot een project dat het stadium van de voorlopige oplevering heeft bereikt met een bouwbudget van minimum 6.000.000 EUR ;. – een referentie met betrekking tot een project van gelijkaardig programma voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne ;. Een referentie kan tegelijkertijd meerdere van de bovenstaande criteria vervullen.
Te lezen:
MINIMUMVEREISTEN:. De referentie(s) omvat(ten) ten minste:. – een referentie met betrekking tot een project dat het stadium van de voorlopige oplevering heeft bereikt met een bouwbudget van minimum 6.000.000 EUR ;. – een referentie met betrekking tot een project van gelijkaardig programma voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne. Onder een “gelijkaardig programma” wordt verstaan, een nieuwbouwproject van veiligheids- en/of hulpdiensten. Een nieuwbouwproject van een brandweerkazerne zou een voordeel kunnen zijn, maar is geen vereiste. ;. Een referentie kan tegelijkertijd meerdere van de bovenstaande criteria vervullen.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]