Cvba Providentia

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 06/02/2023

DETAIL

Cvba Providentia | Merchtem, Groenstraat - aanstelling opdrachthouder/ontwerper architectuur en infrastructuur
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  cvba Providentia
Postadres :  Brusselsesteenweg 191, BE- 1730  Asse
Contactpersoon:  Mevrouw Sigrid Sempot
Tel:   +32 24541867
E-mail:   sigrid.sempot@providentia.be
Internetadres(sen):   www.providentia.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Merchtem, Groenstraat – aanstelling opdrachthouder/ontwerper architectuur en infrastructuur  
Referentienummer:   MERCH_Groen
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
ERRATUM: bijlage BIJ_10_type-overeenkomst Providentia-architect is
vervangen door BIJ_10_type-overeenkomst Providentia-architect_ERRATUM. Artikel 6.3 van hoofdstuk 6 “bijzondere bepalingen” is gewijzigd. De wijziging is gemarkeerd in het roos.

Scroll to Top