De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Uitrollen van het opleidingsaanbod voor scheepvaartbegeleiders
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Oostdijk 110, BE- 2830  Willebroek
Contactpersoon:  Koen Maeghe
Tel:   +31 38606211
E-mail:   contractmanagement.ATE@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452994

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitrollen van het opleidingsaanbod voor scheepvaartbegeleiders  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-AST – 22 – 0006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Vlaamse Waterweg beschikt momenteel over ongeveer 439 scheepvaartbegeleiders, die instaan voor de bediening van de sluizen en de beweegbare bruggen. De Vlaamse Waterweg zal tegen 2032 alle sluizen, beweegbare bruggen, stuwen en ander beweegbare kunstwerken in het kader van waterbeheersing vanop afstand bedienen. Dit zal gebeuren vanuit 3 afstandsbedieningscentrales in Evergem, Willebroek en Hasselt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Hierbij publiceren wij de bijlage m.b.t de informatie die werd meegegeven met de RFI en waarnaar verwezen werd in de selectieleidraad

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]