De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Raamovereenkomst voor studies in het kader van DBFM sluizen Boven-Schelde.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  ir. Peter De Meyer
E-mail:   regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449895

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor studies in het kader van DBFM sluizen Boven-Schelde.  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARW-22-013-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft een raamovereenkomst en heeft betrekking op dienstverlening i.k.v. de realisatie van watergebonden infrastructuur t.h.v. de drie stuwsluiscomplexen op de Boven-Schelde (Asper, Oudenaarde, Kerkhove). Enerzijds heeft de opdracht betrekking op dienstverlening i.k.v. het voorgenomen DBFM-project “Sluizen Boven-Schelde” welke de realisatie van een nieuwe klasse Vb-sluis voorziet t.h.v. elk bestaand stuwsluiscomplex. Anderzijds heeft de opdracht betrekking op dienstverlening i.k.v. de renovatie van de bestaande sluizen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De bijlage bij dit verbeteringsbericht nr. 1 is te downloaden op E-Notification.