De Vlaamse Waterweg Nv

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Leveren van een Telescopische opbouwkraan op vrachtwagenchassis met een minimum hijsvermogen van 60 ton inclusief aanhangwagen met bijhorend contragewicht
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Patrick Haesen
Tel:   +32 11244815
E-mail:   contractmanagement.ATE@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451203

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van een Telescopische opbouwkraan op vrachtwagenchassis met een minimum hijsvermogen van 60 ton inclusief aanhangwagen met bijhorend contragewicht  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ATE-22-0009-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42414400
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst het leveren van een Telescopische opbouwkraan op vrachtwagenchassis met een minimum hijsvermogen van 60 ton inclusief aanhangwagen met bijhorend contragewicht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-13
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-17
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-12-29
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-11-01
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-13
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-17
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opening van de offertes wordt verdaagd naar 17/10/2022 10:00.
– De geldigheid van de offertes is terug gebracht naar 18 dagen
– De levertermijn dient nu opgegeven te worden door de leverancier en maakt deel uit van de gunningscriteria.
– Enkele technische verreisten zijn aangepast.
Alle wijzigingen zijn in de nieuwe versie van het bestek gemarkeerd met een gele kleur.