Departement Werk En Sociale Economie

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Departement Werk En Sociale Economie | Versnellen en opschalen van levenslang leren in Vlaanderen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Departement Werk en Sociale Economie
Postadres :  Ellipsgebouw – Koning Albert II-laan 35 bus 20, BE- 1030  Brussel
Contactpersoon:  Willem De Klerck
E-mail:   willem.deklerck@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.vlaanderen.be/werk  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474697

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Versnellen en opschalen van levenslang leren in Vlaanderen  
Referentienummer:   Departement Werk en Sociale Economie-2023/DWSE/0301-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79410000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdrachtgever wenst bijkomende acties te initiëren om de zichtbaarheid van levenslang leren en de concrete vooruitgang in dit domein op het terrein te versterken. De opdrachtgever ervaart de nood om meer concrete stappen te kunnen nemen in samenwerking met actoren op het terrein maar ook om vele acties en initiatieven die al lopen op het terrein zichtbaar en overdraagbaar te maken en naar een hoger niveau te tillen. Door in te zetten op zichtbaarheid, verbinding en overdraagbaarheid kunnen we een versnelling en opschaling (schaalsprong) rond levenslang leren in Vlaanderen teweegbrengen.
Deze opdracht stelt een dienstverlener aan om hierrond een concreet mobiliserend project vorm te geven en te realiseren, in samenwerking met het Partnerschap Levenslang Leren (PLL) en de actoren die instaan voor de uitvoering van het actieplan, zoals het expertisecentrum innovatieve leerwegen. De verhoogde zichtbaarheid en de ideeën en samenwerkingsverbanden die uit deze opdracht voortkomen, moeten een boost geven aan de uitvoering van het actieplan levenslang leren.
De dienstverlening bestaat zowel uit activiteiten in het kader van de communicatie (o.a. het aanleveren van content voor de website) als uit het opzetten van initiatieven op het terrein, gericht op connecteren (organiseren en begeleiden van verbindende sessies) en innoveren (organiseren en begeleiden van cocreatietrajecten) en dit alles op maat van de verschillende actoren die een rol opnemen ten aanzien van lerenden en potentieel lerenden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
We verwijzen naar de gecorrigeerde selectieleidraad die de oorspronkelijke vervangt. De tekst bij het selectiecriterium “Economische en financiële draagkracht werd lichtjes aangepast.

Scroll to Top