Dg Penitentiaire Inrichtingen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Dg Penitentiaire Inrichtingen | Installatie van agressiebeheersing voor gedetineerden en de installatie van interventies op institutioneel niveau in de penitentiaire inrichtingen van het land ‘22
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres :  Guldenvlieslaan 87, BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 473920338
E-mail:   dave.baerts@just.fgov.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454380

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installatie van agressiebeheersing voor gedetineerden en de installatie van interventies op institutioneel niveau in de penitentiaire inrichtingen van het land ‘22  
Referentienummer:   JUST-DGEPI-BBL-Conflict en agressiebeheersing-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de organisatie van agressiebeheersing voor gedetineerden en de organisatie van Interventies op institutioneel niveau in de penitentiaire inrichtingen van het land, voor rekening van de FOD Justitie – Directoraat-Generaal Penitentiaire inrichtingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verslag informatiesessie