Directie Vervoerinfrastructuur

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 12/01/2022

DETAIL

Directie Vervoerinfrastructuur | 1.35.1.8. VELOplus netwerk - haalbaarheidsstudie voor de realisatie van fietssnelwegen langs spoorlijnen L26, L28, L50A, L124 en L161 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Dienstenopdracht - Openbare procedure
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres :  Vooruitgangstraat 56, BE- 1210  Brussel
Tel:   +32 27746688
E-mail:   adjudications.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen):   www.beliris.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427166

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
1.35.1.8. VELOplus netwerk – haalbaarheidsstudie voor de realisatie van fietssnelwegen langs spoorlijnen L26, L28, L50A, L124 en L161 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Dienstenopdracht – Openbare procedure  
Referentienummer:   Beliris-1.35.1.8.-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze studie wil de haalbaarheid bestuderen van verschillende cyclostrades binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft (onderdelen van) de cyclostrades langs spoorlijnen L26, L28, L50A, L124 et L161 die onderdeel uitmaken van het VELO+ netwerk (zie context en perimeter, zie bijlage).
Het doel van de studie is om de haalbaarheid van de wenslijn (langs de sporen) van een cyclostrade te bestuderen. Is de wenslijn uitvoerbaar? Wat zijn de alternatieven? De risico’s? De financiële en juridische consequenties? Het doel van de studie is een gebudgetteerd definitief tracé. Een tracé dat is gedragen door alle stakeholders én voldoet aan de technische eisen van een cyclostrade.
Op basis van de haalbaarheidsstudie kan de Bouwheer een aanbesteding uitschrijven voor een projectstudie, om zo (delen van) het tracé uit te voeren.
De output is een beknopte nota met veel visueel materiaal die toelaat om de impact van de realisatie van de cyclostrade te begrijpen en te communiceren naar alle stakeholders.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-01-10

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Looptijd in maanden Looptijd in dagen
In plaats van:
60
Te lezen:
400
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De inschrijvers dienen rekening te houden met rechtzettingsbericht nr. 1 (zie document ‘ERRATUM 1 – Rechtzettingsbericht nr. 1 – Avis rectificatif n° 1.pdf’) bij de opmaak van hun offerte. Dit is gratis online beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

Scroll to Top