Elsene

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Elsene | Geven van akoestische concerten in het kader van het programma 2019-2020 in de Kapel van Boondaal.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Tel: +32 5156402
E-mail: celine.daout@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338431

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geven van akoestische concerten in het kader van het programma 2019-2020 in de Kapel van Boondaal. 
Referentienummer: Gemeente Elsene-2019-126-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92312130
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Kapel van Boondaal is een ontheiligde kapel waar momenteel kunst gevaloriseerd wordt. Elke jaar zit de dienst Cultuur er meerdere tentoonstellingscycli in het programma. Om deze plaats met een rijke geschiedenis te laten ontdekken, maar ook nieuwe activiteiten te onplooien, wil de de dienst Cultuur er nu maandelijks een muzikale cyclus ontwikkelen.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn er 6 data voor de muzikale cyclus en is de rode draad “meervoudige stemmen”.
Perceel 1: 13/09/19 – Wereldmuziek
Perceel 2: 26/10/19 – Klassieke muziek lied
Perceel 3: 30/11/19 – Klassieke muziek instrumenten
Perceel 4: 25/01/20 – Jazz
Perceel 5: 7/03/20 – Franse chanson
Perceel 6: 25/04/20 – Poprockmuziek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit overheidsopdracht is een overheidsopdracht van beperkte waarde (zie Artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten).
En zo vermeld in het offerteformulier : Inschrijvers kunnen een offerte voor een enkel perceel indienen.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]