Elsene

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Elsene | De oprichting van een artistieke installatie rond het thema van toekomstige generaties in het Polyvalente zaal Mercelis
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Tel: +32 5156402
E-mail: celine.daout@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338225

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De oprichting van een artistieke installatie rond het thema van toekomstige generaties in het Polyvalente zaal Mercelis  
Referentienummer: Gemeente Elsene-2019-116-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92312200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het Polyvalente zaal Mercelis venindt zich op 13, Mercelisstraat en is een ruimte die verschillende culturele vormen verwelkomt, zoals theater, dans, muziek of beeldende kunst. Het publiek kan representaties bijwonen in een tribune met 80 plaatsen. De ontvangst van het publiek gebeurt in een aangrenzende ruimte die kan dienen als een plaats van wachten en bar na representaties.
Het is in deze ontvangstruimte dat de dienst Cultuur een artistieke installatie wil hosten met de volgende kenmerken:
– Thema: toekomstige generaties ;
– Werk met beeldende kunst in drie dimensies;
– Installatie aangepast aan de beschikbare ruimte;
– Installatie in de hooghte om de bezigheden van de plaats niet te hinderen;
– Installatie voor een alle publieke;
– Van 16 September 2019 tot 10 januari 2020.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Het Polyvalente zaal Mercelis venindt zich op 13, Mercelisstraat en is een ruimte die verschillende culturele vormen verwelkomt, zoals theater, dans, muziek of beeldende kunst. Het publiek kan representaties bijwonen in een tribune met 80 plaatsen. De ontvangst van het publiek gebeurt in een aangrenzende ruimte die kan dienen als een plaats van wachten en bar na representaties. Het is in deze ontvangstruimte dat de dienst Cultuur een artistieke installatie wil hosten met de volgende kenmerken:. – Thema: toekomstige generaties ; . – Werk met beeldende kunst in drie dimensies;. – Installatie aangepast aan de beschikbare ruimte; . – Installatie in de hooghte om de bezigheden van de plaats niet te hinderen;. – Installatie voor een alle publieke; . – Van 19 september 2019 tot 10 januari 2020. . Het voorstel kan verschillende vormen aannemen (fotografie, schilderkunst, digitaal, papier, textiel, enz.) En kan ook verschillende vormen mengen om de toenemen de artistieke ervaring die aan het publiek wordt aangeboden. . Bovendien zal tijdens de periode van aanwezigheid van de artistieke installatie een workshop georganiseerd moeten worden. Deze workshop zal commentaar geven op de voorgestelde artistieke installatie. Het publiek kan ook de materialen / de voorgestelde artistieke techniek te experimenteren. Deze workshop biedt plaats aan ongeveer 10 deelnemers. Alvorens offerte in te dienen moet de inschrijver een bezoek brengen aan het Polyvalente zaal Mercelis om de artistieke installatiediensten te evalueren die moeten worden uitgevoerd. Voor de bezoekmodaliteiten moet de inschrijver contact opnemen met mevrouw Céline DAOUT – 02/515.64.02 – celine.daout@ixelles.be) . Een bezoekattest zal hem bij deze gelegenheid worden verstrekt. . Zijn de auteursrechten wederovergedragen? Zo ja, dan is het geraamde bedrag voor het optreden …………., betaalbaar bij de instelling: ……………… Zijn de auteursrechten wederovergedragen en, zo neen, hebt u een raming van de in de kostenberekening op te nemen rechten: …………………………………. De auteursrechten houden de volgende exploitatiewijzen in:. – Communicatie en mediatisering rond de voorstelling, op papier of digitaal (sociale netwerken inbegrepen), vóór de voorstelling;. – Verspreiding van visuals/video’s/geluidsfragmenten van de voorstelling, op papier of digitaal (sociale netwerken inbegrepen), na de voorstelling. De exploitatiewijzen komen bij de artistieke installatie die het voorwerp van de opdracht . De inschrijvers dienen hun offerte in vergezeld van volgende documenten: . – Het bezoekattest van het Polyvalente zaal Mercelis; .  L’attestation de visite de la salle polyvalente Mercelis ; .  Presentatiedossier van de voorgestelde artistieke installatie die op de meest gedetailleerde manier alle benodigde informatie (visueel, teksten, monsters, enz.) specificeert om de kwaliteit van de voorgestelde artistieke installatie te beoordelen (link met het thema, voorgestelde scenografie, gebruikte materialen / technieken) en een beschrijving van de voorgestelde workshop. De huidige overheidsopdracht is een opdracht tegen globale prijs. De eenheidsprijs voor de creatie van een artistieke installatie met een participatieworkshop gerelateerd aan de installatie is vastgesteld op 1.500,00 EUR inclusief BTW. In de prijs begrepen zijn de algemene kosten en de kosten voor dienstverleningen die uit hun aard samenhangen met of behoren bij de beschreven diensten, namelijk: kosten van vervoer en verplaatsing, catering, materiaal, zetelkosten en alle bijkomende kosten. In het kader van de analyse van de ingediende offerte zal de kwaliteit van de voorgestelde artistieke installatie (aansluiting bij thema, voorgestelde scenografie, gebruikte materialen/ technique) primeren op de voorgestelde workshop.
Te lezen:
Dit overheidsopdracht is een overheidsopdracht van beperkte waarde (zie Artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake. overheidsopdrachten).
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanvullende informaties

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]