Enabel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Enabel | Raamovereenkomst voor het verstrekken van accommodatie, zaalverhuur en cateringdiensten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Enabel
Postadres :  Hoogstraat 147, BE- 1000  Brussel
E-mail:   ibrahim.niabaly@enabel.be
Internetadres(sen):   http://www.enabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457738

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het verstrekken van accommodatie, zaalverhuur en cateringdiensten  
Referentienummer:   Enabel-268SEN-10019-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  55000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het verstrekken van accommodatie, zaalverhuur en cateringdiensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bedrag aan diensten dat door Enabel kan worden besteld in het kader van dit contract, binnen een periode van 4 jaar, bedraagt ​​maximaal 1.500.000 euro excl. btw, en niet 5.000.000 € excl. btw zoals aangekondigd in punt 2.2 “Object van de markt” op pagina 10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]