Enabel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 22/09/2022

DETAIL

Enabel | Aanwerving van een dienstverlener om transformerende gesprekken in Conakry te vergemakkelijken, Télimélé, Kindia en Mamou in het kader van de promotie van seksuele en reproductieve rechten en de strijd tegen gendergebaseerde gendergerelateerd geweld
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Enabel
Postadres :  Hoogstraat 147, BE- 1000  Brussel
E-mail:   ahmed.elkharchy@enabel.be
Internetadres(sen):   http://www.enabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458442

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanwerving van een dienstverlener om transformerende gesprekken in Conakry te vergemakkelijken, Télimélé, Kindia en Mamou in het kader van de promotie van seksuele en reproductieve rechten en de strijd tegen gendergebaseerde gendergerelateerd geweld  
Referentienummer:   Enabel-GIN1701511-10091-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85312320
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanwerving van een dienstverlener om transformerende gesprekken in Conakry te vergemakkelijken, Télimélé, Kindia en Mamou in het kader van de promotie van seksuele en reproductieve rechten en de strijd tegen gendergebaseerde gendergerelateerd geweld
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-10
Plaatselijke tijd:   16:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-14
Plaatselijke tijd:   12:55
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Corrigendum 1

Scroll to Top