Enabel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/05/2023

DETAIL

Enabel | Opdracht voor interindividuele commerciële bemiddelingsdiensten - Project Team Europe Initiative Agropole Centre (TEIAC) - Gunge Mbay
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Enabel
Postadres :  Hoogstraat 147, BE- 1000  Brussel
E-mail:   mamadou.diarra@enabel.be
Internetadres(sen):   http://www.enabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=479842

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor interindividuele commerciële bemiddelingsdiensten – Project Team Europe Initiative Agropole Centre (TEIAC) – Gunge Mbay  
Referentienummer:   Enabel-SEN 21002-10009 -F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor interindividuele commerciële bemiddelingsdiensten – Project Team Europe Initiative Agropole Centre (TEIAC) – Gunge Mbay
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-24

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-05-26
Plaatselijke tijd:   12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-06-09
Plaatselijke tijd:   12:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-05-26
Plaatselijke tijd:   12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-06-09
Plaatselijke tijd:   12:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Datum verandering