Farys

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Farys | Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat op het grondgebied van de stad Gent.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Farys
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Sofie Van Hoecke
Tel:   +32 92410617
E-mail:   aankoop@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477882

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat op het grondgebied van de stad Gent.  
Referentienummer:   TMVW-DOM-061-10-180-Z-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Halewijnstraat, Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat op het grondgebied van de stad Gent omvat in het bijzonder:
– Aanleg wadi’s langsheen projecttracé
– Aanleg vrijliggend fietspad
– Bouw van 2 pompstations
– Ruimen en herprofileren van bestaande grachten
– Dempen van bestaande grachten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De prijsherzieningsformules van art. 38/7 werden gewijzigd (zie apart document). Gelieve met deze wijziging rekening te houden bij de opmaak van uw offerte.