Fedasil_federaal Agentschap Voor De Opvang Van Asielzoekers

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Fedasil_federaal Agentschap Voor De Opvang Van Asielzoekers | Overheidsopdracht betreffende consultancy overheidsopdrachten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Postadres :  Kartuizersstraat 21, BE- 1000  Brussel
E-mail:   lena.coupez@fedasil.be
Internetadres(sen):   www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452371

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht betreffende consultancy overheidsopdrachten  
Referentienummer:   Fedasil-2022_0010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht referentie Fedasil 2022 0010 betreffende een consultancy opdracht voor de dienst Overheidsopdrachten op het hoofdkantoor van Fedasil.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de nieuwe versie van het bestek werden onderstaande punten aangepast:
– 20. Gunning : Profiel B1 Junior Consultant – Criteria 2
– 13.6.3: Selectiecriteria : Profiel B1 Junior Consultant
– 13.6.3: Selectiecriteria : Profiel A Senior Consultant
In bijlage D werden onderstaande punten aangepast:
– 6. Profiel B1 Junior Consultant
– 6. Profiel A Senior Consultant

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]