Federale Politie Dienst Procurement

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Federale Politie Dienst Procurement | Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van sous-pulls ten voordele van de Geïntegreerde Politie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Politie Dienst Procurement
Postadres :  Kroonlaan, 145A, BE- 1050  Brussel
Tel:   +32 25544296
E-mail:   DRF.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442687  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442687

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van sous-pulls ten voordele van de Geïntegreerde Politie  
Referentienummer:   POL-2022 R3 172-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18235000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van sous-pulls ten voordele van de Geïntegreerde Politie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-03
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-03
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste,
Gelieve hierbij het derde erratum terug te vinden

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]