Overheidsopdracht

Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 13/01/2020

DETAIL

Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant | 2019-016-INTERNE AUDIT
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://www.fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363885

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019-016-INTERNE AUDIT 
Referentienummer: FMSB-FMSB 2019016-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een gezamenlijke overheidsopdracht in de zin van de artikelen 2.36° en 48 van de wet van 17 juni 2016 in naam en voor rekening van verschillende aanbestedende overheden met een ondernemer en die betrekking heeft op dienstprestaties inzake interne audit voor de periode 2020-2023 (meerjarig auditplan).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-14

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
De problematiek van de algemene voorwaarden. Door zijn offerte in te dienen, ziet de dienstverlener automatisch af van de toepassing van iedere bepaling die opgenomen zou kunnen zijn in een door hem opgesteld document.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De problematiek van de algemene voorwaarden
Door zijn offerte in te dienen, ziet de dienstverlener automatisch af van de toepassing van iedere bepaling die opgenomen zou kunnen zijn in een door hem opgesteld document.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top