Overheidsopdracht

Fod Fin Afdeling Aankopen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 30/05/2020

DETAIL

Fod Fin Afdeling Aankopen | Openbare procedure voor het onderhoud van de groenzones aan verschillende gebouwen gelegen in het Vlaams, Waals en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369771 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376592

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor het onderhoud van de groenzones aan verschillende gebouwen gelegen in het Vlaams, Waals en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2020/035-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor het onderhoud van de groenzones aan verschillende gebouwen gelegen in het Vlaams, Waals en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-28

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-29
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-07-07
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-29
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-07-07
Plaatselijke tijd: 10:00

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top