Fod Fin Afdeling Aankopen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Fod Fin Afdeling Aankopen | Openbare procedure voor “de aankoop en support van VMWare softwaretitels onder de vorm van een Enterprise License Agreement”
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres :  North Galaxy- B Toren- 23e verdieping- Koning Albert II-laan 33/784, BE- 1030  Brussel
E-mail:   finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   https://finances.belgium.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457829

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor “de aankoop en support van VMWare softwaretitels onder de vorm van een Enterprise License Agreement”  
Referentienummer:   SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2022/028-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor “de aankoop en support van VMWare softwaretitels onder de vorm van een Enterprise License Agreement”
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De Nederlandstalige versie van het bestek werd opgeladen. Dit omdat de Franse versie verkeerdelijk ook als “Nederlandstalige” versie was gepubliceerd.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]