Fod Fin Afdeling Aankopen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Fod Fin Afdeling Aankopen | Openbare procedure voor licenties Atlassian (Jira en Confluence) en plug-ins alsook opleidingen en ondersteuning/expertise
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres :  North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961, BE- 1030  Brussel
Tel:   +32 25766146
E-mail:   kawtar.filali@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=463386  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=473785

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor licenties Atlassian (Jira en Confluence) en plug-ins alsook opleidingen en ondersteuning/expertise  
Referentienummer:   SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2021/071-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op een openbare procedure voor Atlassian-licenties voor Jira/Confluence en plug-ins alsook opleidingen, ondersteuning en expertise.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-03-30
Plaatselijke tijd:   10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-11
Plaatselijke tijd:   10:15
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-03-30
Plaatselijke tijd:   10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-04-11
Plaatselijke tijd:   10:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
toevoeging van een erratum

Scroll to Top