Overheidsopdracht

Gan – Technische Dienst

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 26/03/2020

DETAIL

Gan – Technische Dienst | OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE GESPREIDE LEVERING VAN DIVERSE PBM's
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GAN – Technische Dienst
Postadres: de Broquevillelaan 12 ,BE-1150 Brussel
Tel: +32 27787326
E-mail: PurchasingLogistics_E-Notif@arp-gan.be
Internetadres(sen): www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368694

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE GESPREIDE LEVERING VAN DIVERSE PBM’s 
Referentienummer: ST (ARP)-19/1794-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp de gespreide aankoop/levering van diverse PBM’s.
De opdracht heeft een looptijd van 2 jaar vanaf de kennisgeving van het gunningsbesluit.
De opdracht kan twee keer verlengd worden voor een periode van 1 jaar tenzij één van de partijen ten minste 6 maanden voor het einde van de looptijd van 2 of 3 jaar per aangetekende brief via de post de overeenkomst opzegt.
De opdracht bestaat uit 6 percelen die afzonderlijk gegund kunnen worden.
– Perceel 1: Diverse uitrustingen
 Item 1: Armbanden met hoge zichtbaarheid en gepersonaliseerd logo;
 Item 2: Thermische shirts;
 Item 3: Regenbroeken (Rainfall);
 Item 4: Werkbroeken;
 Item 5: Polo’s met gepersonaliseerd logo;
 Item 6: Vlamvertragende T-shirts voor lassers.
– Perceel 2: Schoeisel
 Item 1: Rubberen laarzen;
 Item 2: Veiligheidsschoenen S3;
 Item 3: Paramedische schoenen.
– Perceel 3: Inlegzolen
 Item 1: Vochtabsorberende inlegzolen;
 Item 2: Inlegzolen voor platvoeten.
– Perceel 4: Vol- en halfgelaatsmaskers en filters;
 Item 1: Volgelaatsmaskers;
 Item 2: Halfgelaatsmaskers;
 Item 3: Filters.
– Perceel 5: Vesten hiërarchische lijn;
– Perceel 6: Handschoenen;
 Item 1: Snijbestendige handschoenen;
 Item 2: Chemisch bestendige handschoenen.
Het Agentschap zal de bestellingen plaatsen naar gelang van zijn noden, zonder dat het ertoe gehouden is de in dit bestek ter informatie opgegeven hoeveelheden integraal te bestellen. De opdrachtnemer verwerft dus niet het recht om deze hoeveelheden te leveren door het sluiten van de opdracht. De kennisgeving aan de inschrijver van de goedkeuring van zijn offerte verbindt het Agentschap er evenmin toe om bij hem een bestelling te plaatsen voor een globaal minimumbedrag.
Alleen de kennisgeving van een gedateerde en ondertekende bestelbon verleent de opdrachtnemer het recht en de verplichting om de opgegeven goederen op de erop vermelde plaats te leveren.
Deze opdracht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere leverancier voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer(s) van deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-27

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:00

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top