Gemeente Lanaken

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Gemeente Lanaken | Lanaken - DE BRON : Integratie huis v/h kind-bib-erfgoed-spelotheek - FASE 2 : INRICHTING
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Lanaken
Postadres :  Jan Rosierlaan 1, BE- 3620  Lanaken
Contactpersoon:  Mevrouw Christel Nelissen
Tel:   +32 89730739
E-mail:   christel.nelissen@lanaken.be
Internetadres(sen):   www.lanaken.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lanaken – DE BRON : Integratie huis v/h kind-bib-erfgoed-spelotheek – FASE 2 : INRICHTING  
Referentienummer:   2021/024
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45400000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toelichting meetstaat vs lastenboek en toelichting posten in lastenboek

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]